Distant view of San Luis Rey, Smiths Mountain, 1889