Three dancers: Paula Spiteri, Dana Stevens & Marion Dubinsky